Over ons IKC

Onze missie

IKC De Sterrekijker biedt vanuit de christelijke identiteit opvang en onderwijs op maat. Kinderen en teamleden ontdekken, ontplooien en benutten hun talenten. Kinderen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers in de 21e eeuw.

Onze visie

Kinderen van IKC De Sterrekijker gaan respectvol om met andere mensen in de maatschappij. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wees trots op jezelf en op elkaar! Onze visie staat in het teken van 'samen leven', waarbij respect voor elkaar een sleutelbegrip is. Onze kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan door bijvoorbeeld regelmatig samen te werken binnen of buiten de klas. Zo ontwikkelen de kinderen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

Waardenvol, uitdagend en gevarieerd onderwijs

Identiteit

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen.

Uitdaging en variatie Op IKC De Sterrekijker ontwikkelen kinderen hun vaardigheden en talenten. Dat doen zij in heterogene groepen met flexibele leerplekken in de klas en op onze leerpleinen. De manier waarop zij leren wisselen wij af; klassikaal, zelfstandig, coöperatief, onderzoekend. Wij kijken daarbij naar wat het kind nodig heeft op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Samen met de leerkrachten geven de leerlingen vorm aan thema’s en leveren op deze manier een bijdrage aan hoe hun onderwijs eruit ziet.

Coöperatief leren Samenwerking en burgerschap zijn in ons onderwijs verweven. Met coöperatieve leerstrategieën werken we aan een positief klimaat in de klassen waarbij kinderen elkaars bijdragen leren waarderen. In de wereldoriëntatieprojecten komen maatschappelijk relevante thema’s voorbij.

Uniek Ieder kind is uniek. Wij gaan daarom uit van verschillen tussen kinderen. We spelen in op hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Hoge verwachtingen Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf, dit uit zich in het stellen van hoge doelen en continu gericht zijn op versterking van ons onderwijs. Verantwoordelijkheid Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun ontwikkelproces, zo leren we kinderen zelfstandig te zijn en streven wij naar eigenaarschap. Onze grondhouding Wij werken vanuit respect, zorgzaamheid, verbondenheid, professionaliteit en plezier. Wij zijn daarbij betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van onze kinderen. Samen werken we aan het realiseren van hun leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, vanuit samenwerking met ouders en op een manier die bij het kind past. Veiligheid Op IKC De Sterrekijker hebben we drie schoolregels: 1. Wij hebben respect voor elkaar 2. Wij voelen ons veilig op school 3. Wij gaan met een ander om zoals we willen dat de ander met ons omgaat

Historie

De Sterrekijker dateert uit 1974 en dankt haar naam aan de buurt waarin de school staat: Sterrenburg. Locatie

Op 11 mei 2020 zijn wij gestart in ons nieuwe, moderne en duurzame gebouw aan de Boogschutter 71. In dit gebouw bieden wij onderwijs én opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Voorzieningen Ons gebouw kent twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de peuteropvang, BSO, kleuterklassen, groepen 3, handvaardigheidsruimte, speellokaal en het leerplein voor de onderbouw. Op onze eerste etage (die wanneer nodig bereikbaar is met een lift) bevinden zich de lokalen van de groepen 4 tot en met 8, bibliotheek, het leerplein voor de midden- en bovenbouw, teamkamer en vergaderruimte.

Grootte van de school en opvang

De Sterrekijker biedt basisonderwijs aan circa 430 kinderen. Binnen de opvang (BSO) bieden we ruimte aan maximaal 60 kinderen. In de peutergroepen zitten tussen de 8 en maximaal 16 kinderen. In de groepen 1 tot en met 8 is ons streven de groep niet groter te laten worden dan 29 kinderen.

Coöperatief leren

In ons onderwijs is werken wij veel met coöperatieve leerstrategieën (CLS). Bij ons op school zijn al onze leerkrachten allemaal CLS-gecertificeerd of zij zijn hiervoor aan het leren.

Het werken met Coöperatieve Leerstrategieën…

  • laat leerlingen zich veilig voelen in de groep, dit is een voorwaarde voor leren en ontwikkeling.
  • is voor de leraar een kans om het klassenmanagement in de groep zo te organiseren, dat de groep gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en het functioneren als groep.
  • zorgt ervoor dat alle leerlingen profiteren van de aanpak. Alle leerlingen krijgen de kans wat ze geleerd hebben uit te leggen aan hun klasgenoten, waardoor de informatie wordt verwerkt en eigen gemaakt.
  • verhoogt de leertijd. Als leerlingen in teams ergens over praten, hoeven ze maar op één of twee anderen te wachten. In een klassikale situatie is vaak één kind aan het woord, de rest wacht.
  • zorgt ervoor dat de leerlingen meer oefenkansen krijgen waardoor de resultaten verbeteren.
  • laat de leerkracht tegemoet komen aan de natuurlijke behoeften van leerlingen: praten en doen, dus interactie, actief en betrokken zijn.
  • is niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.
  • zorgt voor een gevarieerd aanbod aan werkvormen, zo kan een leraar goed aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Alle leerlingen voelen zich competent.
  • biedt voor leerlingen en leerkrachten een gestructureerde wijze van samenwerking, waardoor leerlingen beter presteren.
  • laat leerlingen sociale vaardigheden leren, zoals elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar luisteren.

Praktische informatie

Schooltijden

Op De Sterrekijker werken we met een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle kinderen op school van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdag zijn alle kinderen van 8.30 tot 12.30 uur op school. Alle dagen gaat de deur om 8.15 uur open voor de inloop. De tijden van de peuteropvang zijn gelijk aan die van de school.

Voorschoolse opvang (VSO) De VSO is elke dag geopend vanaf 7.30 uur. Er is tijd voor ontspanning, zoals een spelletje of lezen. De VSO vindt plaats in de eigen VSO-ruimte. De VSO kan al dan niet gecombineerd worden met buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang (BSO) Onze BSO is geopend van 14.15 uur (op woensdagen vanaf 12.30 uur) tot 18.30 uur. Maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Het komt voor dat er op die dagen een wachtlijst voor de buitenschoolse opvang is.

Vakantieopvang Mocht u tijdens de schoolvakanties behoefte hebben aan opvang voor uw kind, dan kunt u gebruik maken van vakantieopvang.

Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst. Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O via 078-8905021 of mailen naar opvang@h3o.nl.