Team De Sterrekijker

Het team van IKC De Sterrekijker, opvang en onderwijs, bestaat uit ongeveer 40 teamleden. De meeste collega's werken in de peuter-, kleutergroepen, in de groepen 3 t/m 8 en bij de BSO. Ook zijn er teamleden met een specifieke taak buiten de klassen, zoals de administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleiders, gedragsspecialist, dyslexie-coach en coach coöperatieve leerstrategieën.


IKC De Sterrekijker heeft een team dat prettig met elkaar samenwerkt. Er is werkoverleg, er wordt gereflecteerd op het lesaanbod, de leerresultaten en de zorg voor kinderen. Zo leren wij van, met en door elkaar en stemmen we ons werk op elkaar af. Op deze manier kunnen we samen met de kinderen en hun ouders veel bereiken


Scholing medewerkers

Het team werkt gericht aan kwaliteitsverbetering via teamscholingen, individuele scholingen en gezamenlijk leren van onze eigen onderwijspraktijk.


Wij hebben in ons team medewerkers die specifieke (master)opleidingen hebben gevolgd en gespecialiseerd zijn op het gebied van: bewegingsonderwijs, gedrag, leerlingenzorg, meer- en hoogbegaafdheid, dyslexie en muziek.

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Regelmatig brengen studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt.


Leraar In Opleiding (LIO)

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn, worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd betrokken bij de groep en is ook nog altijd eindverantwoordelijk.


Samenwerking Hogescholen

Wij werken samen met de Christelijke Hogeschool Ede en met Hogeschool InHolland. Studenten van deze scholen lopen stage bij ons.


SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage lopen.


Op de peuterspeelzaal en de BSO hebben wij stagiaires van de beroepsopleiding pedagogische medewerkers. Wij juichen het werken met stagiaires toe. Zij brengen de nieuwste informatie over onderwijsontwikkeling in de school en kunnen door hun stages ervaring opdoen met het werkveld van de leerkracht.

Vervanging leerkrachten

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is, wordt voor vervanging gezorgd. In de meeste situaties lukt dit via een leerkracht uit de vervangingspool of een leerkracht van de eigen school die een dag in kan vallen. In een enkel geval kan een groep verdeeld worden over andere klassen. Onverwacht vrij geven willen we vermijden.


Wij zijn continu op zoek naar invallers voor onze school. Ook onze stichting is blij met invallers voor onze scholen. Bent u of kent u iemand die daarvoor bevoegd en beschikbaar is? Neem dan contact op met onze school of met H³O.

Vertrouwenspersoon

Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig, mevrouw Mirjam Noordam. Daarnaast heeft H³O een externe vertrouwenspersoon. Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op een vertrouwenspersoon als zij problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar je niet met iedereen over durft of wilt praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is. De vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Contactgegevens Vertrouwenspersoon