Waardenvol onderwijs

IKC De Sterrekijker heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen.

Op IKC De Sterrekijker ontwikkelen de kinderen hun vaardigheden en talenten in klassikale lessen, maar ook in het werken met leervragen en onderzoeken. Samen met de leerkrachten geven de leerlingen vorm aan thema’s en leveren op deze manier een bijdrage aan hoe hun onderwijs eruit ziet.

Samenwerking en burgerschap zijn in ons onderwijs verweven. Met coöperatieve leerstrategieën werken we aan een positief klimaat in de klassen waarbij kinderen elkaars bijdragen leren waarderen. In de wereldoriëntatieprojecten komen maatschappelijk relevante thema’s voorbij.

Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen?

In deze schoolgids vertellen wij u hier meer over.


Dennis Hoek,

Directeur christelijk IKC De SterrekijkerVisie

Kinderen van IKC De Sterrekijker gaan respectvol om met andere mensen in de maatschappij. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wees trots op jezelf en op elkaar!


Onze visie staat in het teken van 'samen leven', waarbij respect voor elkaar een sleutelbegrip is. Onze kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan door bijvoorbeeld regelmatig samen te werken binnen of buiten de klas. Zo ontwikkelen de kinderen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.


Missie

IKC De Sterrekijker biedt vanuit de christelijke identiteit opvang en onderwijs op maat. Kinderen en medewerkers ontdekken, ontplooien en benutten hun talenten. Kinderen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers in de 21e eeuw.  

Onze kernwaarden

Uniek

Ieder kind is uniek.


Wij gaan daarom uit van verschillen tussen kinderen. We spelen in op hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en talenten.

Hoge verwachtingen

Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf. Dit uit zich in het stellen van hoge doelen en continu gericht zijn op versterking van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid

Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid in hun ontwikkelproces, zo leren we kinderen zelfstandig te zijn en streven wij naar eigenaarschap.

Grondhouding

Wij werken vanuit respect, zorgzaamheid, verbondenheid, professionaliteit en plezier.


Wij zijn daarbij betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van onze kinderen. Samen werken we aan het realiseren van hun leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, vanuit samenwerking met ouders en op een manier die bij het kind past.

Veilige leeromgeving

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen. In het geval van een echte noodsituatie (zoals brand), wordt de school ontruimd en blijft uw kind bij de leerkracht, totdat deze er zeker van is dat álle kinderen verzameld zijn. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Sociale veiligheid
-

Discriminatie en pesten kan zich op vele manieren uiten: op het schoolplein, maar bijvoorbeeld ook via internet of de telefoon. We nemen dit uiterst serieus en grijpen direct in wanneer we dergelijk gedrag signaleren. Hierbij hanteren we ons omgangsprotocol. Bovendien wordt in alle klassen aandacht besteed aan de schoolregels en klassenafspraken. We richten ons hierbij op het voorkomen van discriminatie en pestgedrag.

Schoolregels
-

Op IKC De Sterrekijker hebben we drie regels:

1. Wij hebben respect voor elkaar

2. Wij voelen ons veilig op school

3. Wij gaan met een ander om zoals we willen dat de ander met ons omgaat


Deze schoolregels zijn samen met kinderen en teamleden opgesteld. De leerlingenraad heeft vervolgens een mascotte bedacht: Sterrie.


De schoolregels staan centraal in de eerste weken na de zomervakantie. In elke groep wordt gekeken welke afspraken er in de groep gemaakt worden, die passen en afgeleid zijn van de schoolregels. De klassenafspraken vormen een kader waarbinnen de groep op een plezierige en veilige manier met elkaar het schooljaar kan doorlopen.