Onderwijs in thema's

In alle groepen wordt thematisch gewerkt bij wereldoriëntatie. Een themaperiode duurt tussen de 6 tot 8 weken en start met een periode waarin verzameld wordt wat kinderen allemaal al weten van het onderwerp en waar zij verder nieuwsgierig naar zijn.

Na deze startperiode formuleren de kinderen onderzoeksvragen en maken zij een onderzoeksplan om tot antwoorden op hun vragen te komen. In het onderzoeksproces maken zij gebruik van lessen die de juf of meester geeft, informatie uit boeken of internet en eventueel gastlessen op school of uitstapjes buiten de school. 

Aan het einde van het thema presenteren kinderen waT zij geleerd hebben, in de eigen klas en/of aan medeleerlingen, aan ouders en andere genodigden.

21e eeuwse vaardigheden: de 6 C's

Binnen elk thema besteden we aandacht aan het verder ontwikkelen van de 6 C's:

1. Communicatie (Communication)

2. Samenwerking (Collaboration)

3. Kritisch denken (Critical thinking)

4. Creativiteit (Creativity)

5. Burgerschap (Citizenship)

6. Karaktervorming (Character)

Peuters en groepen 1-2

Wij werken vanuit de visie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Samen met de pedagogisch medewerkers en leerkrachten richten de kinderen de spelhoek in, passend bij het thema. Voorbeelden van thema's zijn: de supermarkt, de huisarts en de apotheek. De leerkracht biedt activiteiten en materialen aan waar de kinderen betrokken bij zijn en nieuwsgierig naar zijn. De kinderen leren binnen hun spel heel erg veel over de wereld om hen heen. Ook de eerste oriëntatie op letters/lezen en cijfers/rekenen krijgt zijn plek.

Gedurende de dag wordt er afwisselend gewerkt in de verschillende hoeken (spelhoek, bouwhoek, lees-schrijfhoek, rekenhoek, creatieve hoek) en in de kring; een grote kring met alle kinderen bij elkaar of een kleine kring met een kleine groep kinderen waardoor elk kind zich veilig kan voelen om zich te uiten.

De versterking van de samenwerking tussen peuters en kleuters is belangrijk. We willen peuters de mogelijkheid geven al een kijkje te nemen in de kleutergroepen en met kleuters samen laten spelen. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen in de voorbereiding en uitvoering van de thema’s.

Groep 3

Het thematische onderwijs loopt door in groep 3. Ook in groep 3 vindt u een spelhoek, een bouwhoek en activiteiten die gekoppeld zijn aan het thema. Voor het leren lezen maken we gebruik van de werkwijze en didactiek van de methode Veilig Leren Lezen. De woorden waar de kinderen de letters mee leren, wijken hier echter van af. Wij gebruiken woorden die in het thema thuishoren. Op deze manier wordt het leren lezen betekenisvol voor kinderen.

Naast het leren lezen, hebben alle anderen vakken in groep 3 ook hun plek: rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, sociaal-emotioneel leren, Engels etc. Engels geven wij van al vanaf de peuters. Hierbij moet u denken aan gesprekjes en liedjes die de kinderen in het Engels leren.

Groep 4 tot en met 8

Ook in de groepen 4 t/m 8 wordt bij wereldoriëntatie thematisch gewerkt. De methode Samen op Aarde is thematisch en gebruiken wij als bron. Tussen de vakken van wereldoriëntatie en taal/schrijven liggen veel verbanden. Bij het maken van een presentatie eisen we van de leerlingen dat de teksten goed gespeld zijn en dat zinnen een goede opbouw hebben. Op deze manier wordt ook het zelf produceren van taal betekenisvol.

Overzicht van de methodes die wij op school gebruiken:

- Staal voor taal en spelling

- Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen

- De Wereld in getallen voor rekenen

- Kind op maandag voor godsdienst

- Samen op Aarde voor wereldoriëntatie

- Goed gedaan voor sociaal-emotioneel leren

- Big English voor Engels

- Pennenstreken voor schrijven

- Bewegingslessen voor gym

Huiswerk

Eigenlijk begint het huiswerk al bij de peuters en kleuters. Wanneer de kinderen daar een letter leren, vraagt de juf bijvoorbeeld of kinderen van thuis een voorwerp mee willen nemen dat een naam heeft, beginnend met de letter die geleerd wordt. Dit is een eerste vorm van huiswerk. Vanaf groep 5 wordt het huiswerk meer gericht op de verschillende vakken.