Zorg voor leerlingen

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In deze wet wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. Scholen zijn er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden.


In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.


Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal (basis)onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ opgesteld.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Soms blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld (vanaf groep 5). Het OPP is een document waarin de school in samenspraak met het kind en ouders doelen formuleert die voor het kind gesteld worden. Deze doelen zijn anders dan de reguliere doelen van de groep. De leerkracht zorgt voor de uitvoering van het OPP in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd en bijgesteld door leerkracht, kind, ouder en de intern begeleider. 

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van ‘Scholen op de Kaart’

Het OndersteuningsTeam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de eigen school. Denk aan een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs, ouder-kind coach of de schoolarts. Ouders geven toestemming voor bespreking van hun kind in het OT en zij worden uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de bespreking. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheden om het kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school om een bespreking zonder toestemming.

Samenwerkingsverband Dordrecht

IKC De Sterrekijker neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen thuis nabij onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg of naar het speciaal (basis) onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV